LJUNGSTRÖMS AB:s policys för att uppnå målsättningar, infria ställda krav samt att vara riktlinjer i det dagliga arbetet: Kvalitetsledning enligt ISO 9000:2015, Miljöledning enligt ISO 14001:20, Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001:1999, Uppförandekod och Hantering av GDPR.

KVALITETSPOLICY FÖR LJUNGSTRÖMS AB

Med drygt ett halvt sekels erfarenhet, kvalificerad personal, modern teknik och ett omfattande och kompetent nätverk är vår målsättning att finna lösningen på det våra kunder efterfrågar.

Tillfredsställda kunder skall alltid vara en angelägen grund för företagets utveckling. Våra produkter och tjänster skall alltid motsvara de överenskommelser vi gjort med våra kunder.

Bästa service och högsta kvalitet är vår målsättning! Detta skall uppnås genom ett fortlöpande utvecklingsarbete genom företagets kvalitetssystem som grundar sig i mottaglighet och intresse för våra kunders åsikter och uppslag, en organisation med hög kompetens och engagemang samt ett samarbete med underleverantörer av högsta klass.

Företagets medarbetare svarar för att de enskilda arbetsuppgifterna genomförs så att fastslagna mål uppnås. Ägare såväl som företags- och arbetsledning vid Ljungströms AB skall aktivt arbeta för ett gynnsamt arbetsklimat, som sätter värde på kompetens, kvalitet och arbetsmoral

MILJÖPOLICY FÖR LJUNGSTRÖMS AB

Ljungströms AB är ett företag som tillverkar komponenter och utför service åt industri och privatpersoner. Verksamheten ska utövas effektivt och resurssnålt i förhållande till anvädning av råvaror, energi och övriga naturresurser.


Vårt miljöarbete inkluderar till exempel:
• Främja tillverkningsprocesser som hushållar med råvaror, energi och övriga naturresurser och som även är skonsamma mot miljön angående utsläpp och restprodukter.
• Fortlöpande arbeta med att förbättra den externa och interna miljön, så att den negativa miljöpåverkan kan hållas på en låg nivå.
• Engagera våra medarbetare, leverantörer och kunder i miljöarbetet.
• Verka för mer återvinning av restprodukter för att minimera uttaget av råvaror och begränsa deponering.
• Upprätthålla mål för vårt miljöarbete så att vi regelbundet kan presentera att vi följer ställda krav på verksamheten.
• Förhindra föroreningar och minimera risken för tillbud som leder till negativ miljöpåverkan.
• Ta i beaktande miljökonsekvenser vid ändrad verksamhet samt vara lyhörda för leverantörers och kunders miljöpåverkan.

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR LJUNGSTRÖMS AB

Ljungströms AB är ett företag som tillverkar komponenter och utför service åt industri och privatpersoner. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och företagets mål är att tillhandahålla stimulerande arbete med en positiv gemenskap i en säker och trygg arbetsmiljö.


 Vårt arbetsmiljöarbete inkluderar till exempel:
• Ett regelmässigt arbetsmiljöarbete för att förebygga och minimera risken för olycksfall och arbetsskador. Detta genomförs i ett nära samarbete mellan anställda och ledning. Vår målsättning är god arbetsmiljö där medarbetare upplever trygghet och gemenskap.
• Oavbrutet verka för att förbättra arbetsmiljön, så att potentiella negativa faktorer kan hållas på minimala och kontrollerbara nivåer.
• Vara lyhörd för nyheter på arbetsmiljöområdet och snabbt tillämpa eventuella nya lagar och direktiv.
• Diskutera produktions-, arbetsmiljö-, personal-, och andra frågor, på återkommande schemalagda arbetsplatsträffar.
• Vi ska fortlöpande analysera vårt arbetsmiljöarbete samt parallellt fastställa nya mål för verksamheten.

DROGPOLICY FÖR LJUNGSTRÖMS AB

Med avsikt att vårda och utveckla företagets styrka och konkurenskraft samt att understödja en säker arbetsmiljö skall Ljungströms AB verka för drogfria arbetsplatser.


Ljungströms AB skall vara en drogfri och nykter arbetsplats.
Vi tar därför tydligt avstånd från allt ickemedicinsk nyttjande av narkotikaklassade preparat bland våra medarbetare. Hantering av alkohol skall präglas av stor försiktighet och gott omdöme.

Det ankommer på samtliga anställda att arbeta för en ökad säkerhet, trivsel och effektivitet på jobbet genom att förebygga missbruk av narkotika och alkohol. Varje medarbetare har en plikt att aktivt ingripa vid misstänkt alkohol- eller drogmissbruk på arbetsplatsen.

Med hjälp av utbildning, information och ett tydligt ställningstagande från Ljungströms AB skall alkohol- och drogmissbruk förebyggas. Drogtester kan genomföras i avsikt att säkra att drogpolicyn efterlevs. Plattformen för vår drogpolicy skall fortlöpande följas upp.

UPPFÖRANDEKOD FÖR LJUNGSTRÖMS AB

Ljungströms AB:s uppförandekod klargör hur vi ska agera både som arbetsgivare, affärspartner och samhällsaktör. 

Det är viktigt för vårt företag att ha en klarlagd etisk uppförandekod, som ett steg i vår utveckling och för vår roll i samhället.

Oberoende av ursprung, kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning är du välkommen till Ljungströms AB där vi verkar för att samma möjligheter och lika behandling ska gälla alla. Vi respekterar och stödjer FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och vill värna om mångfald och jämställdhet.

Koden gäller för våra anställdas enskilda ansvar samt för vårt ansvar gentemot anställda och samhället. Ägare och medarbetare på Ljungströms AB har en skyldighet att rätta sig efter uppförandekoden. Det gäller också våra leverantörer, kunder och samarbetspartners.
 

PÅ DETTA VIS HANTERAR VI ERA PERSONDATA I ENLIGHET MED GDPR.

Den nya personuppgiftslagen gör det tydligare för dig som privatperson att veta vem som har uppgifter om dig och varför. Alla företag som har någon form av personuppgifter är skyldiga att informera om vilka uppgifter man har, vad man använder dem till och vilka man eventuellt delar dem med.
Här kommer en redogörelse hur vi på Ljungströms AB arbetar med detta:
Kundregister där vi har alla aktuella kunder, namn på kontaktperson, telefonnummer, mejladress, leveransadress samt ibland en särskild faktureringsadress. Detta måste vi ha för att kunna lämna offerter och skicka fakturorVi har fått dina uppgifter från dig och de sparas så länge du är kund hos oss eller 5 år efter senaste kundkontakten eller längre om det krävs p.g.a garantier. Vi delar dina personuppgifter med en tredje part då vi är skyldiga att göra så enligt lag.